Home » Countries » NEDERLAND
MOBilisation in Nederland  nl
__________________________________________________________________________________________________________

 

 Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB)

Wij zijn ervan overtuigd dat, als we:

 •      het klimaatprobleem willen oplossen, en
 •      de teruggang van de biodiversiteit willen stoppen

alle huidige uitgaven voor defensie aan projecten met betrekking tot energie en biodiversiteit zouden moeten worden besteed. Vandaar de term “mobilisatie”.

Primair zijn we een ideële organisatie die vindt dat we in Europa en tevens ook in Nederland nog ver verwijderd zijn van een duurzame samenleving en dat daarvoor alle mogelijke krachten moeten worden “gemobiliseerd”.

Werkgebied

Een fors deel van ons werk is momenteel in Nederland om de eenvoudige reden dat Nederland qua uitvoering van milieubeleid aan het afglijden is naar de achterhoede van de Europese landen. Ter illustratie: Nederland staat met hernieuwbare energie op de 22e plaats van de 27 EU landen na landen als Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, etc. 

Qua luchtkwaliteit behoort Nederland tot de meest vervuilde regio’s van Europa: Nederland heeft daarom ook uitstel gevraagd om aan de Europese eisen voor luchtkwaliteit voor 2010 te gaan voldoen. Deze slechte luchtkwaliteit zorgt er voor dat in de meeste Nederlandse natuurgebieden de depositie van stoffen als SO2, NOx en fluoride hoger is dan wenselijk vanuit het oogpunt van duurzaamheid.

MOB is sinds haar oprichting actief geweest in accessielanden omdat het lidmaatschap van de EU ook de verplichting met zich meebrengt om een adequaat milieubeleid uit te voeren. Dit is een cruciaal moment om milieu sterk in het wettelijke kader te verankeren.

Naast Nederland is MOB momenteel actief in Kroatië (accessieland) en Turkije (pre-accessieland) waarbij wij ons bezighouden met aanpassing van de nationale milieuwetgeving aan de Europese wetgeving en het bereiken van meer duurzamere manieren van produceren, beperking van industriële emissies naar het milieu, zuiniger gebruik van grondstoffen, etc.

Wij richten ons daarbij met name op de invoering van drie cruciale richtlijnen:

 •      Habitatrichtlijn;
 •      Vogelrichtlijn;
 •      IPPC richtlijn.

Voorbeelden zijn de projecten in het kader van de Habitat en Vogelrichtlijn zijn projecten in Estland en onze activiteiten met betrekking tot verbetering van de kwaliteit van de Donau en de Donau delta, die van groot belang is voor het behoud van biodiversiteit van de Zwarte Zee. Wij verwijzen hiervoor naar elders op onze website.

Hieronder beperken wij ons tot een beschrijving van onze Nederlandse activiteiten.

Doelstelling van MOB

De doelstelling van de coöperatie is om in overeenstemming met artikel 130r(1) (thans artikel 174) van het EG-milieubeleid het bevorderen van:

 • behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu;
 • bescherming van de gezondheid van de mens;
 • behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
 • het nemen van maatregelen om het hoofd te bieden aan lokale, regionale of mondiale milieuproblemen.

Zoals hierboven vermeld concentreren wij ons op twee globale, regionale en lokale prioriteiten:

 • stoppen cq beperken van klimaatverandering;
 • stoppen cq beperken van verdere teruggang van biodiversiteit.

Wat Nederland betreft blijven wij wijzen op de noodzaak van een systematische verlaging van stikstofdeposities (NOx en NH3) afkomstig van onder andere bedrijfsmatige activiteiten van industrie, landbouw en veeteelt. Van overmatige stikstofdeposities staat wetenschappelijk vast dat deze een schadelijke werking hebben op de biodiversiteit. In het beste geval worden in 2010 voor slechts 20 tot 30% van de Nederlandse natuur de kritische stikstofgrenswaarden gerespecteerd (bron: Natuurbalans 2007, Milieu en Natuurplanbureau). 

Zoals u bekend zal zijn neemt ook in Nederland/Europa de biodiversiteit nog steeds verder af met een nooit eerder in de historie van de aarde vertoonde snelheid. Naast versnippering speelt verzuring hierin een grote rol.

Activiteiten

Onze activiteiten in Nederland betreffen onder andere:

 1. Vergroten van bewustzijn van politici/Nederlanders dat wij binnen de Europese Unie steeds verder gaan achterlopen qua uitvoering van milieubeleid.
 2. Lobbying, beïnvloeding van politiek en het informeren van de Europese Commissie over niet tijdig uitvoeren van EU richtlijnen in Nederland.
 3. Sluiten van convenanten met bedrijven, en als dit niet lukt:
 4. Voeren van procedures.
 5. Samenwerken met milieuorganisaties in specifieke zaken.
 6. Assisteren van bezorgde burgers, waarvan een fors deel pro Deo.

Ad 1: Vergroting van milieubewustzijn

Dit doen wij door het geven van lezingen, publicaties, etc. Wij hebben bijvoorbeeld ook meegewerkt aan programma's van Zembla over het staalbedrijf Corus en de afvalverbrandingsinstallatie van Omrin in Harlingen.

MOB heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bewustwording van het gegeven dat het gebruik van palmolie als brandstof in centrales een inefficiënte en immorele wijze is van het gebruik van biobrandstoffen.Hiertoe heeft MOB gelobbyd en procedures gevoerd tegen zoveel mogelijk palmolie/ dieselolie initiatieven waaronder onder andere BIOX Groningen, Rotterdam en Zeeland. Milieudefensie en Stichting Natuur & Milieu hebben daarbij ook veel lobby werk gedaan naar pers en politiek in nauwe samenwerking met en ondersteund door MOB.

Deze palmolie initiatieven van BIOX zijn onder andere hierdoor niet gerealiseerd ondanks dat alle vergunningen door de Afdeling voor akkoord zijn bevonden, zij het met een aanpassing naar beneden van te hoge NOx normen. 

Ad 2: Lobby, beïnvloeding van politiek en het informeren van de Europese Commissie over niet tijdig uitvoeren van EU richtlijnen 

In 2002/203 werd ons duidelijk dat het Ministerie VROM niet van plan was om de Wet milieubeheer aan te passen aan de IPPC richtlijn ondanks herhaalde verzoeken van onze zijde. MOB is daarop omstreeks 2003 gestart met dit aan de orde te stellen in Raad van State procedures. Ook hebben wij een klacht ingediend bij de Europese Commissie waarop Nederland in gebreke is gesteld. Dit heeft geleid tot aanpassing van de Wet milieubeheer in december 2005 waarbij onder andere het beginsel “ALARA” is vervangen door best beschikbare technieken.

Ook later zijn nog klachten gestuurd naar de Europese Commissie over het niet voor oktober 2007 aanpassen van vergunningen van IPPC bedrijven. Nederland is recent door de Europese Commissie hierover in gebreke gesteld. Ook is door ons een klacht ingediend over de gebrekkige publicatieverplichtingen in de Awb met betrekking tot bekendmaking van ontwerpbeschikkingen die ons inziens niet voldoen aan de IPPC richtlijn/Aarhus verdrag.

Ad 3: Sluiten van convenanten

Er zijn een substantieel aantal bedrijven waarmee wij convenanten hebben gesloten, vaak ook samen met andere milieugroepen als VSL, Stichting Natuur & Milieu, etc.

Concrete convenanten zijn:

 • Kolencentrale van Electrabel Nijmegen, belangrijke punten: jaargemiddelde stofemissienorm van 5 mg/m3, hetgeen veel strenger is dan de BREF en afzien van palmolie stoken.
 • ARN Nijmegen: emissies van metalen en dioxines een factor 5-10 strenger dan BVA.
 • Electrabel Harculo, waarbij Electrabel verder ook zal afzien van de inzet van palmolie cq bio-olie.
 • HVC Alkmaar en de nieuwe vestiging van HVC Alkmaar in Dordrecht.
 • Andere niet nader genoemde bedrijven.

Wij hebben alleen de namen genoemd van bedrijven waarvan wij verwachten dat ze geen bezwaar hebben om in het openbaar te worden genoemd.

Ad 4: Voeren van juridische procedures

Als bedrijven niet bereid zijn tot overleg en/of concessie en niet gevoelig zijn voor de media dan blijft ons alleen de gang naar de rechter over. Voor ons is het voeren van beroepsprocedures zeker geen hoofdactiviteit noch een doel op zich, maar meer een middel als andere wegen falen. MOB is door de Raad van State dan ook erkend als belanghebbende in beroepszaken met betrekking tot de Wet milieubeheer en de Natuurbeschermingswet.

Ad 5 en ad 6: Samenwerken met milieuorganisaties in specifieke zaken en assisteren van bezorgde burgers met procedures 

Wij leveren informatie aan naar onder andere de Stichting Natuur & Milieu en assisteren de Stichting bij “zware” procedures als Corus (Hoogovens IJmuiden), de nieuwe kolencentrales van RWE, NUON, Electrabel en E.ON, alle Nederlandse raffinaderijen van Shell, Esso, BP, KPE en Total, etc.

Wij hopen u hiermee een indruk te hebben gegeven van de activiteiten van MOB in Nederland, waarbij we benadrukken dat de bovengenoemde opsomming slechts bedoeld is als bloemlezing en zeker niet compleet is.

Vragen of onduidelijkheden? 

In dat geval bel of email ons.